Нэг шүдний рентген зураг

Periapical xray 1-4 шүдийг хамран гаргах жижиг зураг. Ихэвчлэн тухайн нэг шүдний эмчид болоод үйлчлүүлэгчийн нүдэнд харагдах боломжгүй шүдний түшилцэх, сурвалжийн цоорол,элэгдэл, уусалт, шүдний оройн үрэвсэл, эдийн байдал зэрэг харгалзан онош тавих, эмчилгээний төлөвлөгөө боловсруулах, мөн сувгийн эмчилгээний явцыг хянах,үнэлэх зэрэгт хэрэглэгдэнэ.